Laboratorium

Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje jako odrębny dział w strukturach spółki. Prowadzi działalność badawczą głównie na potrzeby Zespołu Oczyszczalni Ścieków, dla poszczególnych działów BPK, a także klientów zewnętrznych. W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego kompetencje są regularnie podnoszone poprzez udział w szkoleniach oraz w badaniach międzylaboratoryjnych.


Działalność laboratorium to przede wszystkim:
• wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków, osadów ściekowych i osadu czynnego,
• kontrola prawidłowości procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków zarządzanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (laboratorium sprawdza czy oczyszczalnie spełniają swoją rolę i funkcjonują w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego),
• wykonywanie  badań – w zależności od potrzeb – dla poszczególnych działów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., a także dla klientów zewnętrznych.


Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji

Pierwsze prace przygotowawcze zmierzające do otrzymania akredytacji Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. rozpoczęło w maju 2019 r. Wniosek o akredytację został wysłany do Polskiego Centrum Akredytacji 22 marca 2020 r. Ogłoszenie na terenie Polski stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiło, że kolejne działania przesunęły się w czasie. Audit oceniający odbył się w dniach 27-28 sierpnia 2020 r. W jego wyniku Laboratorium otrzymało wytyczne, które należało  wdrożyć w terminie do 28 października 2020 r. Koniec roku przyniósł dobre wiadomości. 9 grudnia 2020 r. Laboratorium otrzymało akredytację.

Otrzymanie akredytacji otwiera przed BPK nowe możliwości. Do tej pory Laboratorium prowadziło działalność badawczą tylko na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych Spółki, teraz takie usługi może świadczyć również klientom zewnętrznym. Laboratorium wykonuje fizyczne i chemiczne badania ścieków surowych i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków, bytowych i komunalnych, pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków, przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji, a także wód opadowych oraz wód powierzchniowych z rzek i strumieni.

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.  Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium  są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w  krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).
 

Korzyści wynikające z akredytacji Laboratorium:

 • Akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez Laboratorium oraz kompetencje personelu.
 • Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki i informacje,
  na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska.
 • Zapewnienie klientom poufności oraz bezpieczeństwa przechowywanych i przekazywanych wyników badań, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości Laboratorium.
 • Jakość prowadzonych badań jest wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje zawsze bardzo dobre wyniki.
 • Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką;
 • Laboratorium pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy
  PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji  laboratoriów badawczych i wzorcujących”, którego spełnienie stanowi podstawę uzyskania akredytacji.
 • Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium  są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Zakres akredytacji AB 1768 wyd.3 z 28.11.2022 [PDF 193,0kB]
Certyfikat akredytacji nr AB 1768 [PDF 417,4kB]
Polityka Jakości [PDF 78,9kB]
ZLECENIE WYKONANIA BADANIA -wewnętrzny wyd 04 z 01.06.2022 [PDF 202,6kB]
ZLECENIE WYKONANIA BADANIA -zewnętrzny wyd 04 z 01.06.2022 [PDF 219,6kB]
Załącznik nr 1 do zlecenia-stwierdzenie zgodności [PDF 221,3kB]
Protokół pobrania [PDF 223,6kB]
BPK - Cennik usług Laboratorium 2023 [PDF 139,0kB]
Zgłoszenie skargi na działalność Laboratorium [PDF 676,5kB]
Protokół zgłoszenia skargi [PDF 125,6kB]
Protokół pobierania próbek -wyd 03 z 05.07.2022 [PDF 235,1kB]