Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy al. Jana Pawła II  nr 10 w Bytomiu. Spółka przejęła obiekt 2 marca 2020 r., do tego czasu był on bowiem dzierżawiony prywatnemu podmiotowi.

Umowa dzierżawy składowiska została zawarta w 2017 r. Wówczas decyzją Marszałka woj. Śląskiego na prywatną firmę zostały przeniesione wszystkie prawa i obowiązki związane z jego eksploatacją. BPK pobierało od nowego zarządcy wyłącznie czynsz dzierżawny, mając jedynie teoretyczną kontrolę nad tym, jakie odpady przywożone były na teren składowiska.

Przejęcie instalacji niesie ze sobą także korzyści ekonomiczne, bowiem będą mogły tu trafiać odpady z BPK, tj. odpady, które po przetworzeniu nie nadają się do innego wykorzystania, odpady przemysłowe, jak np. osady ściekowe z oczyszczalni, odpady budowlane czy mineralne, za których odbiór do tej pory spółka musiała płacić innym podmiotom.

Obecnie na składowisku eksploatowana jest tylko jedna z czterech kwater (nr 4 o pojemności 314400 m3). Technologia składowania odpadów jest określona w zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Instrukcji prowadzenia składowiska i jest bezpieczna zarówno dla mieszkańców jak i środowiska. Na składowisko Spółka przyjmuje odpady od 24 sierpnia 2020 r. 
 

Aktualnie BPK czeka na decyzję rozszerzenia pozwolenia zintegrowanego o wytwarzane odpady przez spółkę tj. skratki oraz zawartość piaskowników. O powyższą decyzję wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego. Planowane z tego tytułu oszczędności po otrzymaniu stosownej decyzji, wyniosą około 500 tys. zł rocznie.

BPK odbiera odpady wyłącznie od podmiotów wybranych w toku negocjacji cenowych, ilościowych i innych warunków umownych, w wyniku których zawarto umowy na dostarczanie odpadów. 

BPK zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach informuje, że udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu odprowadzany na fundusz rekultywacyjny wynosi 1%


Dane teleadresowe:
al. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom 
tel. (32) 39 67 131 - Aleksandra Polak Kierownik Działu Administracyjnego i Ochrony Środowiska 
e-mail: aleksandra.polak@bpk.pl


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Pozwolenie zintegrowane - decyzja ne 1340_OS_2020 z dn. 27.05.2020 [PDF 9,9MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 3341_OS_2017 z dn. 02.10.2017 [PDF 4,6MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 876_OS_2017 z dn. 16.03.2017 [PDF 1,2MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 2319_OS_2016 z dn. 26.09.2016 [PDF 8,3MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 2493_OS_2014 z dn. 27.11.2014 [PDF 2,3MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 2169_OS_2012 z dn. 02.08.2012 [PDF 2,1MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 1467_OS_2011 z dn. 20.05.2011 [PDF 4,1MB]
Pozwolenie zintegrowane - decyzja nr 194_OS_10 z dn. 18.01.2010 [PDF 926,4kB]
Pozwolenie zintegrowane z 7 maja 2007 [PDF 8,4MB]
Instrukcja prowadzenia składowiska - decyzja nr 1695.OS.2020 z dn. 06.07.2020 [PDF 1,1MB]
Instrukcja prowadzenia składowiska - decyzja nr 2335.OS.2018 z dn. 30.07.2018 [PDF 25,7MB]

Linki do stron zewnętrznych
Składowisko odpadów – Film