Procedury
Zmiana danych w umowie

Kupiłeś dom? Musisz zmienić dane osobowe w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, którą zawarłeś z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym? Wyjaśniamy, jakich formalności należy dopełnić, by wszystko załatwić tak, jak być powinno.

Odpłatne przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art.49 § 2 k.c. ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.


Mętna woda - roszczenia

W przypadku wystąpienia mętnej wody w kranie i poniesienia przez Klienta strat z tego tytułu, Klient może kierować do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wszelkie ewentualne roszczenia i pytania dotyczące strat materialnych czy wystąpienia innych konsekwencji pojawienia się zmętnionej wody.