PSZOK
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - na zlecenie gminy Bytom - prowadzi stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, zbierane selektywnie, wytworzone przez mieszkańców Bytomia w związku z zamieszkiwaniem nieruchomości, co do której jej właściciel złożył Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach. 

Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • przeterminowane leki, opakowania po lekach,
 • przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),
 • zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),
 • łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych, w szczególności azbestu,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady niebezpieczne.

Do PSZOK nie przyjmujemy:

 • odpadów zawierających azbest, papy oraz innych pokryć dachowych,
 • części samochodowych tj. zderzaki, reflektory, szyby samochodowe, akumulatory itp.,
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet),
 • odpadów w nieszczelnych, cieknących opakowaniach,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej – odpadów w ilościach masowych,
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • sprzętu budowlanego.

Pamiętaj, że odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń!

Przed dostarczeniem odpadów zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru. 


Aby oddać odpady do PSZOK należy okazać:

 • dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający dane osobowe i fakt zamieszkiwania na terenie Bytomia lub,
 • kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady komunalne lub,
 • potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której powstały odpady komunalne lub,
 • zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową, zarządcę budynku albo spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Dane teleadresowe:
al. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom 
tel. 668 645 417 (nr tel. bezpośrednio do PSZOK)

Informacje dotyczące PSZOK są także udzielane pod nr tel.: 32 77 98 551, 32 77 98 552 (Urząd Miejski w Bytomiu).


godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 11:00 - 18:00
sobota - 9:00: 13:00

W dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy oraz w dni wolne ustalone przez Zarząd BPK SP. z o.o. PSZOK jest nieczynny.

Załączniki
Regulamin PSZOK 06.2022 [PDF 1,3MB]