Poprawa ergonomii pracy pracowników BPK Sp. z o.o

 Zdjęcie ZdjęcieBytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Poprawa ergonomii pracy pracowników BPK Sp. z o.o.”.

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w BPK Sp. z o.o.  poprzez kompleksowe wsparcie pracowników, obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 93 pracowników
(54 kobiet, 39 mężczyzn), w tym 17 osób w wieku powyżej 50 lat.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników BPK Sp. z o.o. poprzez realizację kompleksowego wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
i specyfiką stanowisk pracy, w tym realizację dwóch komponentów:

  • komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe);
  • komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne).

Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 392 135,06 zł.

Dofinansowanie Europejski Fundusz Społeczny: 333 314,80 .

Okres realizacji: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.