Miejskie składowisko odpadów z najlepszym wynikiem finansowym w historii

 Zdjęcie Zdjęcie
Miejskie składowisko odpadów z najlepszym wynikiem finansowym w historii
 
2022 r. zakończył się dla składowiska odpadów prowadzonego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. rekordowym wynikiem finansowym. Zysk z działalności składowiska wyniósł ponad 3 mln 845 tys. zł. Środki te zasiliły budżet gminnej spółki.
 
Składowisko przy al. Jana Pawła II od trzech lat regularnie osiąga dodatnie wyniki finansowe. W 2020 r. zysk z działalności składowiska wyniósł 2 mln 807 tys. zł, w 2021 r. – 2 mln 153 tys. zł, a w 2022 r. – 3 mln 854 tys. zł. Ten wynik jest najwyższym wynikiem w historii składowiska osiągniętym przy zachowaniu polityki zrównoważonej eksploatacji terenu. 
 
Rosnące zyski składowiska pod zarządem BPK Sp. z o.o.
Tak dobra sytuacja finansowa ma miejsce od momentu przejęcia przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. kontroli nad składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne.
 
Prywatny podmiot władał tym terenem w latach 2017-2020. W tym czasie funkcjonowanie składowiska generowało w budżecie BPK sp. z o.o. jedynie straty sięgające nawet ponad 800 tys. zł rocznie.
 
Warto przypomnieć, że w 2020 roku staraniem władz miasta, rozwiązano umowę  z dotychczasowym dzierżawcą, dzięki czemu bytomska spółka odzyskała faktyczną kontrolę nad składowiskiem odpadów.
 
Aktualnie odpady trafiają na bytomskie składowisko jedynie na podstawie legalnie zawartych umów z podmiotami, które profesjonalnie zajmują się przetwarzaniem odpadów. Składowisko jest chronione i monitorowane całodobowo. Jest wyposażone w kamery termowizyjne. Teren jest regularnie kontrolowany przez Straż Pożarną, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
Rozszerzamy działalność miejskiego składowiska
Od lutego 2023 r. na składowisko odpadów mogą być przyjmowane także odpady, które wytwarzane są w oczyszczalniach ścieków należących do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na mocy zmienionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pozwolenia zintegrowanego, na bytomskim składowisku mogą być składowane tzw. skartki i zawartość piaskowników. Dzięki temu, BPK ograniczy koszty obsługi oczyszczalni ścieków, jakie do tej pory spółka musiała ponosić, korzystając z zewnętrznych firm.
 
 
 
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie