Taryfy

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bytomiu na lata 2021-2023

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LVI/733/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 roku przedłuża się okres obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 czerwca 2018 roku. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku obowiązywać będą dotychczasowe taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Jednakże w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z art. 9 ust. 1 Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni tj. do dnia 10.06.2018 r.
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nowe stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom powinny zacząć obowiązywać od 2 grudnia 2020 r. W związku z krótkim terminem od otrzymania decyzji do wprowadzenia przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nowych stawek, w grudniu koszty podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków planuje pokryć gmina. W takim przypadku Mieszkańcy nie będą musieli obawiać się podwyżki przed nadchodzącymi świętami. Nowa cena za dostarczenie wody i odbiór ścieków będzie wówczas obowiązywała od 1 stycznia 2021 r.

Data wprowadzenia nowych taryf nie jest zależna od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ani od władz miasta, a jest ściśle związana z datą wydania decyzji administracyjnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Projekt nowej taryfy na lata 2021-2023 został przyjęty przez organ zatwierdzający – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nowa taryfa została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wpływ na jej kształt mają m.in. wzrost kosztów zakupu wody przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., konieczne nakłady na inwestycje i remonty, budowę nowych sieci czy modernizację oczyszczalni ścieków. W związku ze wzrostem wydatków spółki BPK związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków, konieczne było wprowadzenie nowej taryfy.

W pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy stawka opłat wzrośnie o 4,6% i wyniesie 6,03 zł brutto za 1 m3 wody, zaś za odprowadzanie ścieków – 9,16 zł brutto. W drugim roku obowiązywania taryfy stawka będzie wynosiła 6,19 zł za 1 m3 wody i 9,41 zł za 1 m3 odprowadzanych ścieków, natomiast w trzecim roku odpowiednio – 6,33 zł i 9,62 zł.


Pełny tekst taryfy załączono poniżej.

Link do Decyzji nr GL.RZT.70.29.2020.


Załączniki
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY BYTOM NA OKRES 3 LAT [PDF 293,9kB]