Sieć wodociągowa

 

Działalność wodociągowa

Dział Sieci Wodociągowej

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje  453 306,92 mb sieci wodociągowej (w tym 114 098,90 mb stanowią podłączania) znajdującej się na terenie Bytomia.

Dodatkowo na terenie Bytomia pracuje sześć Pompowni Wody (Felińskiego, Reptowska, Armii Krajowej, Korczaka, Hlonda, Strz. Bytomskich 454A).

 

Eksploatacja sieci wodociągowych oraz dostarczanie wody mieszkańcom miasta to jedno z podstawowych zadań Spółki.

Do zadań Działu Sieci Wodociągowej należy:

 • utrzymywanie sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
 • usuwanie awarii,
 • remont i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
 • modernizacja wodociągu w ramach planów inwestycyjnych,
 • gromadzenie i analizowanie danych o sieci wodociągowej,
 • wymiana wodomierzy.

 


Woda pod kontrolą

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przeprowadza badania wody zdatnej do picia w ramach monitoringu kontrolnego 11 razy w roku, w zakresie monitoringu przeglądowego raz w roku w 18 stałych punktach miasta w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania kontrolne przeprowadzane są również przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W uzasadnionych przypadkach Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi także badania kontrolne jakości wody w wybranych punktach miasta.

Dodatkowo przeprowadzane są badania wody z cysterny zgodnie z „Procedurą mycia, dezynfekcji oraz użytkowania cysterny służącej do zaopatrzenia ludzi w wodę”.

 

Kontakt:

 • Gospodarka Wodomierzowa (32) 39-67-067 wew. 214/215
 • Dyspozytor: 994

 


Podział sieci wodociągowej.

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje główną sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe, które wybudowała, wówczas granicą podziału własności sieci wodociągowej jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym. Natomiast w przypadku przyłącza wodociągowego wybudowanego przez Odbiorcę - granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zasuwa podłączeniowa.

Na zestaw wodomierzowy składa się wodomierz (dostarczany i montowany przez BPK) oraz dwa zawory.

Wodomierz główny jest własnością BPK. Jednak odpowiednie zabezpieczenie (np. przed zmrożeniem, kradzieżą lub mechanicznym uszkodzeniem) wodomierza gwarantujące prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dbanie o jego właściwy stan techniczny leży po stronie Odbiorcy, zgodnie z zapisem w umowie. Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnętrznej, wymagana jest zabudowa odpowiedniego zaworu zwrotnego (antyskażeniowego), który zapobiega cofaniu wody z instalacji Odbiorcy do wodociągu.

W przypadku kradzieży lub uszkodzenia wodomierza (mechanicznego, zamarznięcia), koszty  z tym związane ponosi Odbiorca. Układ pomiarowy powinien być zabudowany w miejscu umożliwiającym prawidłową, poziomą zabudowę układu oraz umożliwiającym swobodny odczyt liczydła wodomierza.

Instalacje wodociągową za układem pomiarowym eksploatuje Odbiorca. To on dba o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie.

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.